Ing. Milan Dimun, CSc. - COMPO
 Urbánkova 908/2, 97101 Prievidza
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
      V roku 1980 sme podali prihlášku objavu1, v ktorej experimentálne zistenia sú základom „FLAMEGRAFIE“.

      Na základe posudku Ústavu polymérov SAV, bola predmetná prihláška kvalifikovaná Úradom pre vynálezy a objavy v Prahe za hypotézu (vec názoru).
Predmetný objav bol rozpracovaný do niekoľkých vynálezov, na ktoré bola udelená ochrana.

      Flamegrafia je fyzikálno-chemická metóda , ktorej podstatou sú detekované odozvy v oblasti rozmedzí dolej (DMV) a hornej (HMV) medze výbušnosti horľavých zmesí pri rozvoji šírenia nestacionárneho plameňa v zápalnej zmesi v uzavretom priestore.

      Flamegrafická analýza (FGA) v uvedených koncentračných rozmedziach DMV a HMV poskytuje špecifickú charakteristiku pre horľavinu, okysličovadlo, iniciátor, prímesi (aktivátory, inhibítory) vzhľadom na ich kvalitu a kvantitu v zmesi. Získané polohy a priebeh kriviek charakterizujú (kvantifikujú) technicko-bezpečnostné aspekty horľavín a ich zmesí..

      Na obr.1 je jednoduché flamegrafické zariadenie svoj jedinej konštrukcie, na ktorom boli namerané rozmedzia v oblasti medzí pre horľaviny (CH4, H2, C2H4, (CH3)2CO) vo vzduchu, v priestore tvaru gule s objemom 5,5.10-3 m3 pri laboratórnej teplote 20°C, za podmienky tlak p<=0, detekciou teplotných zmien, obr. 2-5.

Záver:
      Uvedené poznatky sú určené pre výrobcov prístrojov, najmä prístrojov na vedecké a laboratórne výskumy,  pre vedeckých pracovníkov a technológov, pracovníkov zabezpečujúcich priemyselné analýzy a priemyselný výskum v oblasti bezpečnostného inžinierstva./1/ Dimun M., Ország B. : PO 52-80 (25.11.1980) Existencia medzných koncentračných rozmedzí.
Obr.1